പാതിരാസൂര്യന്റെ

പാതിരാസൂര്യന്റെ

➽ [Download] ✤ പാതിരാസൂര്യന്റെ നാട്ടില്‍ By S.K. Pottekkatt ➲ – Ruseeds.co Finland travel notes by S K Pottekkatt Paathirasooryante Naattil is one of his most read traveloguesകുന്നുകളും മലകളുമില്ലാത്ത ചതുപ്പുന➽ [Download] ✤ പാതിരാസൂര്യന്റെ നാട്ടില്‍ By S.K. Pottekkatt ➲ – Ruseeds.co Finland travel notes by S K Pottekkatt Paathirasooryante Naattil is one of his most read traveloguesകുന്നുകളും മലകളുമില്ലാത്ത ചതുപ്പുന? Finland travel notes.

പാതിരാസൂര്യന്റെ pdf നാട്ടില്‍ download പാതിരാസൂര്യന്റെ നാട്ടില്‍ PDFBy S K Pottekkatt Paathirasooryante Naattil is one of his most read traveloguesകുന്നുകളും മലകളുമില്ലാത്ത ചതുപ്പുനിലങ്ങളും തടാകങ്ങളും നിറഞ്ഞ നാടാണ് ഫിൻലൻഡ് പകലിന്റെ ദൈർഘ്യം കൂടിയ ഭൂലോ?.


By S K Pottekkatt Paathirasooryante Naattil is one of his most read traveloguesകുന്നുകളും മലകളുമില്ലാത്ത ചതുപ്പുനിലങ്ങളും തടാകങ്ങളും നിറഞ്ഞ നാടാണ് ഫിൻലൻഡ് പകലിന്റെ ദൈർഘ്യം കൂടിയ ഭൂലോ?.

പാതിരാസൂര്യന്റെ

പാതിരാസൂര്യന്റെ Sankarankutty Kunhiraman Pottekkatt Malayalam ശങ്കരന്‍കുട്ടി കുഞ്ഞിരാമന്‍ പൊറ്റെക്കാട്ട് popularly known as S K Pottekkatt was a famous Malayalam writer from Kerala South India He is the author of nearly sixty books which include ten novels twenty four collections of short stories three anthologies of poems eighteen travelogues four plays a collection of essays and a couple of books.

10 thoughts on “പാതിരാസൂര്യന്റെ നാട്ടില്‍

 1. Suraj Perumpilly Suraj Perumpilly says:

  പാതിരാസൂര്യന്റെ പാതിരാസൂര്യന്റെ pdf, നാട്ടില്‍ download, പാതിരാസൂര്യന്റെ നാട്ടില്‍ PDFA nice travelogue being written in 1956 it gives a clear picture of the then Finland and a slight idea of the surrounding European countries at that time only the detailed description of Finnish literature given in the middle portion feels a bit too long the life culture and behavior of the Finnish peoplethe geography nature agriculture and specialties of Finland and a brief history of the country as on late 50's has been pictured interestingly a good read


 2. Vivek Vivek says:

  പാതിരാസൂര്യന്റെ പാതിരാസൂര്യന്റെ pdf, നാട്ടില്‍ download, പാതിരാസൂര്യന്റെ നാട്ടില്‍ PDFThis is my first travelogue in Malayalam and I am excited to have found the experience to be very deep Either it's the beauty of the language or the masterful use of it or my affinity to Finland owing to my own travel experiences One or of these have made this book very dear to me and I could personally relate to many observation and reflec


 3. Gopesh P Gopesh P says:

  പാതിരാസൂര്യന്റെ പാതിരാസൂര്യന്റെ pdf, നാട്ടില്‍ download, പാതിരാസൂര്യന്റെ നാട്ടില്‍ PDFHelps to understand everything about Finland during the 1950 1960sa beautiful travel narrationHelps to understand everything about Finland during the 1950 1960sa beautiful travel narration The author has tried to touch hands in every sectors like tourism health life style literature finance food habits plays culture language etc


 4. aby george aby george says:

  പാതിരാസൂര്യന്റെ പാതിരാസൂര്യന്റെ pdf, നാട്ടില്‍ download, പാതിരാസൂര്യന്റെ നാട്ടില്‍ PDFVery influencing bookThis is the book to be read by everyone who like to know about people culture and the emotion in them The narration is very captivating After reading this book you'll feel that you know the heart of the people of


 5. Muneer Muneer says:

  പാതിരാസൂര്യന്റെ പാതിരാസൂര്യന്റെ pdf, നാട്ടില്‍ download, പാതിരാസൂര്യന്റെ നാട്ടില്‍ PDFGood


 6. Mohammad Ansar Mohammad Ansar says:

  പാതിരാസൂര്യന്റെ പാതിരാസൂര്യന്റെ pdf, നാട്ടില്‍ download, പാതിരാസൂര്യന്റെ നാട്ടില്‍ PDFIt is better than real traveling


 7. Anees Azeez Anees Azeez says:

  പാതിരാസൂര്യന്റെ പാതിരാസൂര്യന്റെ pdf, നാട്ടില്‍ download, പാതിരാസൂര്യന്റെ നാട്ടില്‍ PDFThe journey of sk to the finland where having 6 month of dark and 6 month of night


 8. Darsana Darsana says:

  പാതിരാസൂര്യന്റെ പാതിരാസൂര്യന്റെ pdf, നാട്ടില്‍ download, പാതിരാസൂര്യന്റെ നാട്ടില്‍ PDFFirst ever experience of the legend S K Pottekkatt's workFelt like watching a travel episode such a vivid explanation on almost everything that came across the authorI spent my whole birthday in Finland


 9. Able Able says:

  പാതിരാസൂര്യന്റെ പാതിരാസൂര്യന്റെ pdf, നാട്ടില്‍ download, പാതിരാസൂര്യന്റെ നാട്ടില്‍ PDFi am just started reading


 10. Shihas Shihas says:

  പാതിരാസൂര്യന്റെ പാതിരാസൂര്യന്റെ pdf, നാട്ടില്‍ download, പാതിരാസൂര്യന്റെ നാട്ടില്‍ PDFs


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *